SABADO 26 a DOMINGO 27 8:30 hs

ESCOBAR / LOMA VERDE

MANTOAN | Gelves y Travi | (0348) 443 0840

GENERICOS | Mitre 794 | (0348) 442 0585

GARIN

TUDINO | Mateo Churich 237 | (0348) 4470242

MASCHWITZ

ESTRADA | Chacabuco 1027 | (0348) 4440397

MATHEU

MARTIN | Sarmiento 13 | (0348) 4460154 / 4469179

SAVIO

MENINI | Ruta 26 N° 2769 – Mq. Savio | (0348) 4467148

ESCOBAR / LOMA VERDE

MANTOAN | Gelves y Travi | (0348) 443 0840
GENERICOS | Mitre 794 | (0348) 442 0585
GARIN

TUDINO | Mateo Churich 237 | (0348) 4470242
MASCHWITZ

ESTRADA | Chacabuco 1027 | (0348) 4440397
MATHEU

MARTIN | Sarmiento 13 | (0348) 4460154 / 4469179
SAVIO

MENINI | Ruta 26 N° 2769 – Mq. Savio | (0348) 4467148